Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w strategicznym punkcie przebiegu korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Na obszarze regionu szlak łączący Skandynawię z południem Europy krzyżuje się z korytarzem wschód-zachód, biegnącym z Europy Zachodniej do Rosji i Ukrainy. Województwo oplata gęsta i spójna infrastruktura drogowa i kolejowa.

Osią transportową regionu jest nie tylko autostrada A-1, prowadząca z Gdańska, przez Toruń i dalej w kierunku Łodzi, ale również Wisła, której potencjał gospodarczy wciąż jeszcze nie jest wykorzystany. W największym mieście regionu, Bydgoszczy, funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy oraz terminal cargo. W profilu gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego dominuje przemysł papierniczy, chemiczny, drzewny, elektroniczny i maszynowy. Znaczący udział terenów użytkowanych rolniczo, predysponuje region do rozwoju produkcji i przetwórstwa żywności.

Województwo kujawsko-pomorskie jest doskonałym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do lokowania bezpośrednich inwestycji, również przez inwestorów zagranicznych. Spośród 186 tysięcy podmiotów gospodarczych, ponad 1700 firm legitymuje się kapitałem zagranicznym. W regionie funkcjonuje trzynaście podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o łącznej powierzchni ponad 664 ha oraz sześć parków przemysłowo-technologicznych. Dalszy rozwój tych obszarów oraz nowych terenów inwestycyjnych, wspierany jest m.in. przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora, Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundusz Pożyczkowy i Regionalne Centrum Eksportu. Warto podkreślić, że nie tylko inwestujący na terenie specjalnych stref ekonomicznych, ale także przedsiębiorcy lokujący swoje firmy w obrębie parków, mogą liczyć na zwolnienia i ulgi podatkowe.

Władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego szczególny nacisk kładą na przywrócenie należytej rangi śródlądowym drogom wodnym i włączenie ich do europejskiego systemu komunikacyjnego. W ramach polskiego odcinka korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, kluczową rolę spełnia Wisła, stanowiąca część międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70. Opracowane założenia rewitalizacji dolnej Wisły, na odcinku od Gdańska do Torunia wskazują znakomite możliwości nie tylko dla rozwoju turystyki wodnej, ale też transportu towarów. W niedalekiej przyszłości porty trójmiejskie z pewnością poszukiwać będą alternatywnych sposobów wywozu ładunków w głąb kraju. Dlatego już teraz na odcinku dolnej Wisły planuje się poważne przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym budowę m.in. portu rzecznego wraz z terminalem multimodalnym i zapleczem logistyczno-dystrybucyjnym w rejonie Bydgoszcz – Solec Kujawski, a także kolejnych stopni wodnych na Wiśle poniżej Włocławka.

Znajdź drogę