Województwo Śląskie

Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 13% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju.  O specyfice regionu decyduje Aglomeracja Górnośląska. Jest to największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo- Wschodniej.

W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy. W całym przemyśle oprócz  górnictwa i hutnictwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego i spożywczego.

Województwo Śląskie to region o największej atrakcyjności inwestycyjnej. O takich wynikach decydują m.in. największe zasoby pracy o najwyższej jakości, bardzo dobra dostępność transportowa, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza czy wysoki poziom rozwoju gospodarki.

Województwo śląskie jest regionem wyróżniającym się na tle kraju pod względem rozwoju infrastruktury transportowej. Charakteryzuje się największą gęstością dróg w Polsce, w tym również największym odsetkiem autostrad i dróg ekspresowych. Krzyżują się tu dwa z dziesięciu paneuropejskich szlaków transportowych (korytarz III i VI). Ważną rolę odgrywa również dobrze rozwinięta w rejonie śląskim sieć dróg krajowych co powoduje, że Śląsk jest silnym ośrodkiem skupiającym firmy z branży transportowej oraz logistycznej – to tu krzyżują się autostrady A-1 i A-4.

Infrastruktura kolejowa województwa charakteryzuje się największą w kraju gęstością równomiernie rozłożonej sieci kolejowej, porównywalną z regionami europejskimi. W regionie realizuje się około 50% krajowych przewozów kolejowych. Opisując infrastrukturę kolejową na Śląsku należy wspomnieć węzeł kolejowy w Tarnowskich Górach – jedna z największych stacji rozrządowych w Europie oraz największych towarowy węzeł kolejowy w Polsce. Transport między Bielskiem, Katowicami i Warszawą zapewnia Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) a między Katowicami i Gdańskiem Magistrala Portowa, którymi przewożona jest większość towarów z terenu województwa. Dostępność do rynków wschodnich zwiększa istnienie linii szerokotorowej mającej swoją stację końcową w Sławkowie (najdalej na zachód położonego styku kolei szerokotorowej (1520mm) z systemem kolei o standardzie europejskim).

W regionie działa wiele koncernów przemysłowych i wydobywczych opierających swoją działalność na eksporcie i imporcie dóbr i towarów. Stąd duża liczba istniejących powierzchni magazynowych oraz działających firm przewozowo-spedycyjnych. Dodatkowo usytuowanie Euroterminala w Sławkowie oraz ciągły rozwój przewozów cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Pyrzowice czyni województwo śląskie naturalnym miejscem do magazynowania i przeładowywania towarów.

Znajdź drogę