Województwo Zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie to strategiczny dla rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk bałtycki węzeł logistyczny. Porty w Szczecinie i Świnoujściu jako jedyne w Polsce znajdą się zarówno na liście portów morskich, jak i portów śródlądowych transeuropejskiej sieci transportowej.

Województwo zachodniopomorskie jest niezwykle korzystnie położonym regionem, graniczącym  z Niemcami i na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Atutem stolicy Pomorza Zachodniego, Szczecina, jest port, jeden z największych i najważniejszych nad Bałtykiem, oraz dwie ważne linie kolejowe: E59 i C-E59, łączące zespół portowy Szczecin – Świnoujście z południową Polską, a także z Czechami, Węgrami, Austrią, Włochami i całym południem Europy. Podobną rolę spełnia droga ekspresowa S3, komponent drogowy sieci bazowej TEN-T. Ponadto Port w Szczecinie to najbliższy port morski dla Berlina i wschodnich landów Niemiec. Posiada bezpośrednie połączenie
z systemem autostrad niemieckich oraz poprzez kanał Odra-Havela z systemem żeglugi śródlądowej Europy. Dobrze rozwinięta oraz zintegrowana z ogólnoeuropejską siecią zachodniopomorska infrastruktura transportowa odgrywa bardzo istotną rolę w budowaniu potencjału polskiej gospodarki.

Po raz pierwszy, od chwili przystąpienia Polski do UE, województwo zachodniopomorskie pojawiło się na trasie jednego z najważniejszych korytarzy transportowych Uwzględnienie przez Komisję Europejską odcinka Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrawa w korytarzu Bałtyk – Adriatyk wiąże się z nabyciem prawa do pozyskania środków na poprawę parametrów linii kolejowej E59 oraz drogi S3, a przez to na bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny nie tylko województwa zachodniopomorskiego, ale również dwóch innych regionów Polski Zachodniej. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk nr I stanowić ma jedną z głównych arterii transportowych Europy. Daje to województwu kolejne możliwości wykorzystania morskiej specyfiki regionu jako motoru rozwoju gospodarczego w obszarze Morza Bałtyckiego oraz miejsca implementacji nowoczesnych rozwiązań. Rozwiązań z jednej strony podkreślających znaczenie Szczecina jako strategicznego węzłowego punktu w transeuropejskiej sieci transportowej, z drugiej zaś ukierunkowanie województwa zachodniopomorskiego na innowacyjne rozwiązania zdeterminowane potrzebami obecnej sytuacji w sektorze morskim.

Realizacja i finansowanie bazowej sieci północ-południe jest szansą dla województwa również na wykreowanie nowych związków funkcjonalno-przestrzennych, nowych struktur współpracy terytorialnej oraz wzmocnienie potencjału centrów gospodarczych w regionie. Warunki geograficzne predestynują województwo do utworzenia w obszarze północno-zachodnim korytarza Bałtyk – Adriatyk trimodalnej sieci połączeń transportowych.

Znajdź drogę