Korytarze Transportowe TEN-T

Współczesna polityka europejska zasadniczą wagę przywiązuje do korytarzy transportowych, które są filarem nowej bazowej sieci transportowej UE.Dotychczas tworzono rozbieżne systemy i połączenia, które przyczyniały się do powstawania wąskich gardeł. Aktualnie w Europie duży nacisk kładzie się na wielonarodowy charakter korytarzy, co świadczy, że przebiegają one przez kilka państw.

Cała sieć transportowa UE została podzielona na sieć bazową  i sieć kompleksową. Pierwsza ma być ukończona do roku 2030, druga do 2050. Oba poziomy obejmować będą wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy, morski oraz żeglugę śródlądową, jak również platformy intermodalne.

Realizację sieci bazowej ułatwi zastosowanie podejścia „korytarzowego”. 9 korytarzy stanowić będzie podstawę skoordynowanego rozwoju infrastruktury
w ramach sieci bazowej. Wspomniane korytarze, obejmujące co najmniej 3 rodzaje transportu, 3 państwa członkowskie i 2 odcinki transgraniczne, realizowane
będą z udziałem zainteresowanych państw członkowskich, jak również pozostałych zainteresowanych stron, np. zarządców infrastruktury i użytkowników. Europejscy koordynatorzy przewodniczyć będą „platformom ds. korytarzy”, które skupią wszystkie zainteresowane podmioty i staną się głównym narzędziem zapewniającym koordynację, współpracę i przejrzystość.