Geneza

Idea współpracy międzyregionalnej na rzecz korytarza posiada swoją genezę w dwóch porozumieniach podpisanych na szczeblu Unii Europejskiej.

6 października 2009 roku 14 regionów reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację, Austrię i Włochy podpisało porozumienie na rzecz „niezwłocznej realizacji korytarza kolejowego Północ-Południe”; z kolei w dniu 3 grudnia 2009 roku 9 regionów reprezentujących Polskę, Czechy i Austrię podpisało wspólną deklarację wyrażającą europejskie i regionalne znaczenie osi autostrady Gdańsk-Brno-Wiedeń.

W odpowiedzi na powyższe porozumienia 23 czerwca 2010 roku w Gdyni podpisano porozumienie pomiędzy Marszałkami siedmiu polskich regionów ulokowanych wzdłuż trasy przebiegu polskiej części korytarza.

W toku dalszych prac ustalono formułę zacieśniania współpracy w formie stowarzyszenia.
W dniu 30 marca 2012 roku odbył się zjazd założycielski Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 23 maja 2012 roku.

Koncepcja stowarzyszenia wychodzi naprzeciw konieczności lepszej reprezentacji interesów samorządów wojewódzkich, których lokalizacja znajduje się w strefie wpływów korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce. To województwa samorządowe odpowiedzialne są bowiem za tworzenie warunków gospodarczych sprzyjających jego rozwojowi gospodarczemu, w tym branży logistycznej i morskiej.

Formuła stowarzyszenia umożliwi reprezentację interesów regionów na forum krajowym i międzynarodowym oraz uczestnictwo województw w projektach UE jako jeden podmiot.

Do stowarzyszenia swoją akcesję zgłosiło 7 najważniejszych polskich województw korytarza: kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie oraz województwo pomorskie jako inicjator stowarzyszenia. Zakłada się także udział w stowarzyszeniu innych jednostek samorządowych, a także podmiotów gospodarczych w formule członków wspierających.