Statut

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKICH REGIONÓW KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BAŁTYK-ADRIATYK

 

Preambuła

 

W związku z postanowieniami Listu Intencyjnego samorządów województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego w sprawie zacieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce, podpisanego w dniu 23 czerwca 2010 roku w Gdyni, niniejszym tworzy się stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk”.

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, zwane dalej: „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855, z późn. zm.[1]);

2)     ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.[2]);

3)     niniejszego statutu.

§ 3.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz posiadać własne logo według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

 

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)     kreowanie oraz promocja w kraju i za granicą strefy rozwojowej wyznaczonej przez polską część komponentu drogowego i kolejowego Korytarza Bałtyk-Adriatyk, stanowiącego element sieci bazowej TEN-T;

2)     zapewnienie międzyregionalnej spójności planowania strategicznego
i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce;

3)     inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp.);

4)     monitoring realizowanych i planowanych inwestycji infrastruktury transportowej (punktowych i liniowych) realizowanych ze źródeł publicznych i prywatnych;

5)     inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły i drogi wodnej rzeki Odry, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzeganie standardów środowiskowych)

 

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     współpracę z przedsiębiorstwami branży transportowo-logistycznej, przewoźnikami kolejowymi i drogowymi, użytkownikami dróg wodnych śródlądowych, instytucjami publicznymi i społecznymi;

2)     działania promocyjne i lobbingowe na rzecz Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk: udział w konferencjach, prezentacja na targach, przygotowywanie materiałów promocyjnych (folderów, ulotek, prezentacji multimedialnych, filmów promocyjnych);

3)     współpracę z ośrodkami zagranicznymi (jednostkami publicznymi, stowarzyszeniami, związkami międzygminnymi) ze Skandynawii, państw Europy Środkowo-Wschodniej
i Południowej (basenu Morza Adriatyckiego i Morza Czarnego) i innych zainteresowanych państw na rzecz aktywizacji Korytarza Transportowego Bałtyk
-Adriatyk, wzmocnienia jego potencjału ekonomicznego i pozycji politycznej
w Europie;

4)     udział w projektach i inicjatywach Unii Europejskiej, posiedzeniach zespołów
i komitetów dotyczących korytarza.

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8.

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     zwyczajnych;

2)     wspierających;

3)     honorowych.

 

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym mogą być wyłącznie samorządy województw, położonych
  w strefie rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:

1)     biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2)     wglądu do protokołów walnych zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

3)     zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4)     uczestniczenia z prawem głosu w Walnych Zebraniach;

5)     uczestniczenia, na zasadach określonych przez Zarząd, w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

6)     korzystania, na zasadach określonych przez Zarząd, z pomocy organizacyjno
– technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)     przestrzegania statutu Stowarzyszenia;

2)     czynnego uczestnictwa w realizowaniu celów statutowych;

3)     regularnego opłacania składek.

 

§ 10.

 

 1. Członkiem wspierającym mogą być jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, niezależnie od miejsca zamieszkania i osoby prawne, niezależnie od siedziby, które popierają działalność Stowarzyszenia i deklarują wsparcie na rzecz Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą stać się członkiem wspierającym po złożeniu w formie pisemnej: oświadczania woli wstąpienia do Stowarzyszenia oraz deklaracji wsparcia na rzecz Stowarzyszenia, i podjęciu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma prawo:

1)     brać udział z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia;

2)     zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3)     uczestniczyć na zasadach określonych przez Zarząd, w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający ma obowiązek:

1)     przestrzegania statutu Stowarzyszenia;

2)     aktywnego włączania się do działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona
  w działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa, o których mowa w § 10 ust. 3.

§ 12.

 

Utrata członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:

1)     dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej;

2)     wykluczenia ze Stowarzyszenia, na mocy uchwały Walnego Zebrania, za rażące naruszenie postanowień statutu, lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie;

3)     skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, na mocy uchwały Walnego Zebrania,
z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres roku, mimo pisemnego upomnienia;

4)     śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 

§ 13.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie;

2)     Zarząd;

3)     Komisja Rewizyjna.

 

§ 14.

 

 1. Walne Zebrania stanowią delegaci członków zwyczajnych.
 2. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi
  oraz inne zaproszone osoby.

 

§ 15.

 

 1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata od dnia wyboru, a wybór członków tych władz odbywa się na Walnym Zebraniu, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Funkcję Prezesa Zarządu oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić tylko przez dwie kolejne kadencje. Czas pełnienia innych funkcji
  w Stowarzyszeniu nie podlega ograniczeniu.

 

Rozdział 5

Walne Zebranie

§ 16.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Każdy z Członków zwyczajnych reprezentowany jest na Walnym Zebraniu przez jednego delegata.
 3. Delegat członka zwyczajnego Stowarzyszenia wybrany do Zarządu traci swoją funkcję
  w Walnym Zebraniu na rzecz nowo wyznaczonego delegata.
 4. Rozstrzygnięcia Walnego Zebrania podejmowane są w formie uchwał.
 5. Do udziału w głosowaniach nad uchwałami uprawnieni są delegaci.
 6. Każdemu z delegatów przysługuje jeden głos.
 7. Delegatom Członków Stowarzyszenia uczestniczącym w Walnym Zebraniu
  nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży z tytułu udziału
  w Walnym Zebraniu.

 

§ 17.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1)     uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

2)     wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów;

3)     wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym: przewodniczącego
i sekretarza;

4)     uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich opłacania;

5)     uchwalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia;

6)     podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;

7)     uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych, w tym rocznego planu finansowego;

8)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

9)     podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi;

10) podejmowanie uchwał w sprawie członkowstwa w Stowarzyszeniu, w tym nadawanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia;

11) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania, Regulaminu Zarządu
oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej;

12) rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia na działalność Stowarzyszenia;

13) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie uchwala wysokość składki członkowskiej na dany rok – w roku poprzedzającym wraz z przyjęciem rocznego planu finansowego.
 2. Roczny plan finansowy na dany rok jest uchwalany w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego.
 3. Uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz planu finansowego
  są podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów, w terminie do końca I kwartału  roku następującego po roku rozliczeniowym.
 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, skład odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany na tym samym lub najbliższym Walnym Zebraniu, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia odwołania lub przyjęcia rezygnacji.
 6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie umożliwiającym podjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w ust.1 pkt 7 lub pkt 9, Walne Zebranie odbywa się w ostatnim dniu, w którym upływa termin na ich podjęcie w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 10.00.
 7. Odwołany członek lub członek, którego rezygnacja została przyjęta, pełni swoje dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego członka. Walne Zebranie może zwolnić członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej z pełnienia tych obowiązków.

 

§ 18.

 1. Walne Zebranie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku,
  w szczególności w celu:

1)     uchwalenia rocznego planu finansowego;

2)     udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)     z własnej inicjatywy z pisemnym powiadomieniem członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem
§ 25 ust. 4.

2)     na wniosek:

a)     Komisji Rewizyjnej;

b)     1/3 liczby członków zwyczajnych.

§ 19.

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbywa się co dwa lata.
 2. W przypadku, gdy Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wypada w  roku,
  w którym odbywają się wybory do władz organów województw,  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez upływem kadencji organów województw.

 

§ 20.

 

 1. Posiedzenie Walnego Zebrania, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania na wniosek,
  w terminie o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca zawiadamia członków Stowarzyszenia o powyższym i wyznacza miejsce i termin Walnego Zebrania. Powiadomienie dokonywane jest w trybie określonym w § 18 ust. 2 pkt 1.

 

§ 21.

 1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych delegatów wynosi:

1)     w pierwszym terminie – ponad połowy ogólnej liczby delegatów;

2)     w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów, o ile termin ten podany
był w powiadomieniu, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1.

 1. W przypadku zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie wyklucza
  się podejmowanie uchwał w sprawach wysokości składki członkowskiej, planu finansów oraz udzielenia bądź odmowy absolutorium.

§ 22.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej następuje
  w głosowaniu tajnym.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza się także, jeżeli Walne Zebranie podejmie taką decyzję zwykłą większością głosów.

 

Rozdział 6

Zarząd Stowarzyszenia

§ 23.

 

Zarząd kieruje i zarządza działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 24.

 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym: prezesa i dwóch wiceprezesów.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego wiceprezes.

§ 25.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2)     współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i naukowymi w sprawach dotyczących działalności statutowej;

3)     opracowywanie projektów planów działania Stowarzyszenia oraz projektów planów finansowych, w tym projektu rocznego planu finansowego;

4)     opracowywanie projektu zasad gospodarowania mieniem i ich aktualizacji;

5)     wykonywanie rocznego planu finansowego oraz gospodarowanie mieniem Stowarzyszenia w ramach tego planu;

6)     składanie corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego
z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, w terminie do końca lutego roku następnego i ogłaszanie ich w trybie określonym odrębnymi przepisami;

7)     zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowywanie dokumentów i materiałów
na Walne Zebranie;

8)     przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania;

9)     realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania;

10) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania.

 1. Rozstrzygnięcia Zarządu są podejmowane w formie uchwał.
 2. Jeżeli Zarząd nie złoży sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia, w  terminie określonym w ust. 1 pkt 6, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
 3. W przypadku o którym mowa w ust. 3, Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu odbywa się w pierwszy wtorek po upływie 2 tygodni od dnia rozwiązania Zarządu, w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 10.00.

 

§ 26.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku.

 

§ 27.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie.

 

§ 28.

 1. W celu koordynacji bieżących prac Stowarzyszenia Zarząd powołuje Komitet Wykonawczy.
 2. Komitet Wykonawczy powoływany jest przez Zarząd na czas pełnienia jego funkcji, spośród przedstawicieli Członków Zwyczajnych stowarzyszenia.
 3. W skład Komitetu Wykonawczego wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego
  z Członków Zwyczajnych stowarzyszenia.
 4. Siedzibą Komitetu Wykonawczego jest Gdańsk.
 5. Organizację i tryb pracy Komitetu Wykonawczego określa Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

 

 

 

Rozdział 7

Komisja Rewizyjna

§ 29.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech przedstawicieli członków zwyczajnych,
  w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu,
  ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4. Za udział w posiedzeniach, Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują zwrot kosztów podróży, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§ 30.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek;

2)     wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości;

3)     składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności;

4)     wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielnie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

 1. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:

1)   żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2)   żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 1. Wniosek o udzielnie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi, jest przekazywany Walnemu Zebraniu w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Po bezskutecznym upływie tego terminu Walne Zebranie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi, bez wniosku Komisji Rewizyjnej.

 

§ 31.

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalany przez Walne Zebranie.

Rozdział 8

Głosowanie, zwoływanie posiedzeń władz Stowarzyszenia

 

§ 32.

 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:

1)     uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia;

2)     głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w Statucie
lub
w wyniku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 22 ust. 3;

3)     obrady władz Stowarzyszenia są protokołowane, a do protokołu dołącza
się teksty podjętych uchwał.

 

Rozdział 9

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 33.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki finansowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z następujących źródeł:

1)     składek członkowskich i opłat wpisowych;

2)     dotacji;

3)     darowizn, spadków i zapisów,

4)     ofiarności publicznej.

 

§ 34.

 

Gospodarka Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalany przez Walne Zebranie

 

§ 35.

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).
 2. Do czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu, w tym
  do rozporządzania mieniem lub  zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 10.000 zł niezbędna jest zgoda wyrażona w formie uchwały Zarządu.
 3. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do czynności prawnych
  w granicach umocowania określonych w tej uchwale.
 4. Czynności wchodzące w zakres zwykłego zarządu, o którym mowa w ust. 1, określi Regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie.

 

§ 36.

 

W ramach dysponowania majątkiem Stowarzyszenia obowiązują następujące zakazy:

1)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia;

2)   przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków władz oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)   wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

Rozdział 10

Rozstrzyganie sporów

 

§ 37.

 

 1. Do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, na ich wniosek może zostać powołany Sąd Polubowny.
 2. Sąd Polubowny składa się z trzech członków zwyczajnych Walnego Zebrania, którzy nie są stroną w zaistniałym sporze.
 3. Sąd Polubowny rozstrzyga w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

 

§ 38.

 

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów delegatów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 39.

 

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3  głosów członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia jeżeli obrady odbywają
  się w pierwszym terminie lub 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, jeżeli obrady odbywają się w drugim terminie.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz cel na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną.

 

§ 40.

 

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podlegają zgłoszeniu Sądowi prowadzącemu rejestr Stowarzyszenia celem dokonania stosownych wpisów.

 

§ 41.

 

W sprawach, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.