Porozumienie Samorządowe w sprawie Korytarza Bałtyk Adriatyk

Inicjatywa Unii Europejskiej budowy trans-europejskich korytarzy komunikacyjnych, w tym Korytarza Bałtyk–Adriatyk ogłoszona 17 października 2013 r. stwarza realne szanse na integrację krajów, regionów i miast położnych w orbicie jego wpływów. Włączenie strefy Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego nr VI do poszerzonej strefy Korytarza Trans-Europejskiej Sieci Transportowej Bałtyk-Adriatyk zwiększa możliwości rozwoju wielkiej osi komunikacyjnej Europy. Tworzy pomost pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem obejmujący wiele ważnych, dynamicznie rozwijających się miast środkowej Europy. Ich łączny potencjał gospodarczy i kulturowy sytuuje je w gronie najważniejszych graczy w europejskiej przestrzeni.
Inicjatywa ta stanowi również ogromne wyzwanie dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia dając szansę na podniesienie jakości i potencjału komunikacyjnego, a tym samym na realizację podstawowego celu samorządów jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.
Działania polskich samorządów zogniskowane w Porozumieniu samorządowym dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk zawartego w Gdyni (9 grudnia 2013 r.) realizują to wyzwanie. Porozumienie tworzą: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Samorządowe Stowarzyszenie Autostrady A1, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty. Stworzona grupa kilkudziesięciu miast, gmin i regionów może skutecznie zabiegać o szybką i optymalną ekonomicznie realizację polskiej części Korytarza, w szczególności całej autostrady A1.
Dotychczas Porozumienie Samorządowe zoorganizowało dwa ogólnopolskie wydarzenia pod marką Polskie Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk.

W dniach 22 – 23 wrzesnia 2014 w Łodzi odbyło sie I Polskie Forum Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk. Celem Forum, realizowanym w poszczególnych sesjach tematycznych, było określenie punktu startu realizacji Korytarza Bałtyk–Adriatyk w jego polskiej części, poszukiwanie strategii i miejsca dla samorządów terytorialnych w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, a także poznanie możliwości programów unijnych wspomagających partnerów współodpowiedzialnych za realizację korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w nowym okresie programowania.

Uczestnikom Forum zostało zaprezentowane stanowisko Sygnatariuszy Porozumienia Samorządowego na rzecz rozwoju Korytarza Bałtyk Adriatyk w Poslce.

22 – 23 wrzesnia 2014 roku, Łódź

Stanowisko I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk
dla realizacji Korytarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

”Wyzwaniem jest przemiana ambicji dotyczących korytarzy – w rzeczywistość”

(Kurt Bodewig – Europejski Koordynator I Korytarza Bałtyk-Adriatyk)

1. Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, obradujące w dniach 22-23 września 2013r. w Łodzi, zgłasza gotowość jednostek samorządu terytorialnego w Polsce do współpracy, służącej przygotowaniu Planu prac dla Korytarza BA – i jego realizacji.

Forum wyraża podziękowanie dla Wiceprzewodniczącego UE p. Siima Kallasa, Przewodniczącego Komitetu Regionów p. Ramóna L. V. Siso oraz Koordynatora Europejskiego Korytarza BA – p. Kurta Bodewiga – za udzielone poparcie dla inicjatywy  Forum dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk w Polsce.

Multimodalny system transportowy, szczególnie w strefie korytarzy transportowych, osiągający cele europejskiej polityki spójności – wymaga zintegrowanego zarządzania szeroko rozumianym kompleksem problemów transportowych.

Takie podejście uosabia instytucja europejskiego koordynatora korytarza transportowego, odpowiedzialnego przed Komisją Europejską za powstanie korytarza.

Wobec ogromnego potencjału rozwoju Korytarza BA, ważnego dla regionu Europa Bałtycka i regionu Europa Środkowa, budowanie efektywnych struktur współpracy i partnerstwa interesariuszy Korytarza – jest szczególnie ważnym i odpowiedzialnym zadaniem.

Nie ma alternatywy.

Europejskie prawo ma charakter nadrzędny nad prawem krajowym. Budowa infrastruktury multimodalnego korytarza transportowego nie może więc natrafić w Polsce na bariery administracyjne, co utrudniłoby, spowolniło lub zawęziło jego realizację.

Multimodalny wymiar Korytarza BA musi potwierdzać równy status – w zakresie prawnym, organizacyjnym i finansowym – wszystkich rodzajów transportu dla ruchu towarowego i pasażerskiego.

Priorytetem jest więc zbudowanie w Polsce systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem transeuropejskiej sieci transportowej, zdolnego do wdrażania planu prac dla Korytarzy na terenie kraju.

System taki powinna ustalić ustawa sejmowa, określająca cele i zasady rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej – z priorytetowym traktowaniem zadań, niezbędnych dla powstania Korytarza BA – na wszystkich poziomach podziału terytorialnego kraju.

2. Forum zgłasza kluczowe propozycje do „Planu działania dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk”

1/ Połączenia Korytarza BA rozpoczynają/kończą swoją trasę lądową, jako „pierwsza/ostatnia mila”, w portowym terminalu przeładunkowym.

Niezbędna jest pełna i szczegółowa delimitacja przebiegu Korytarza BA, uwzględniająca jego przebieg w węzłach: transportowych i miejskich. Wszystkie istniejące i planowane trasy komunikacyjne Korytarza muszą być bardzo precyzyjnie określone, jako równorzędne jednolite pod względem statusu i wymaganego standardu.

W węzłach korytarza, konieczne jest określenie brakujących odcinków i „wąskich gardeł” infrastruktury transportowej. Infrastruktura dostępu do portów morskich Korytarza, w tym, infrastruktura „ostatniej mili” w węzłach korytarza, musi być rozwijana i administrowana przez krajowych zarządców infrastruktury.

Aby umożliwić finansowanie ze środków CEF projektów infrastruktury Korytarza w węzłach portowych, niezbędne jest uznanie tych węzłów za odcinki transgraniczne.

2/ Morski wymiar Korytarza zapewniają autostrady morskie.

Autostrady morskie obejmują, miedzy innymi, infrastrukturę zapewniającą bezpośredni dostęp do lądu i morza, połączenie morskie i powiązania z zapleczem w ramach sieci bazowej. Uzasadnione jest wskazanie obecnych i potencjalnych tras autostrad morskich, łączących Korytarz BA z innymi korytarzami sieci bazowej – szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego.

3/ Kluczowymi interesariuszami, współodpowiedzialnymi za powstanie infrastruktury TEN-T, są samorządy miast, jako zarządcy infrastruktury i organizatorzy systemu transportowego i logistyki miejskiej w obszarze węzłów miejskich.

Szczególnego statusu wymagają jednak węzły miejskie leżące na skrzyżowaniu korytarzy. Mają one skumulowane potrzeby i wyzwania. Przykładem jest łódzki węzeł komunikacyjny z powstającym Nowym Centrum Łodzi i terminalami w jego obszarze. Węzeł miejski Łodzi wymaga m. in. kolejowego średnicowego połączenia Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska, nie tylko w kontekście transportu pasażerskiego tradycyjnego, ale także w perspektywicznych planach budowy Kolei Dużych Prędkości.

Nazwa węzłów miejskich – oparta o rekomendacje ESPON – powinna być uzupełniona o nazwy przyjęte w prawie polskim: Gdańsk, jako Trójmiasto, Katowice, jako Aglomeracja Górnośląska.

4/ Liczba terminali kolejowo-drogowych (w tym suchych portów) nie powinna być ograniczona. W perspektywie do 2030/2050 r. mogą pojawić się potencjały rozwoju sieci tych terminali. Największy potencjał rozwoju ma Magistrala Węglowa Śląsk-Porty i terminale zlokalizowane wzdłuż jej trasy – szczególnie w Gdyni („Dolina Logistyczna”), w Łodzi – Olechowie, w Karsznicach – Zduńskiej Woli a także Centrum Logistyczne w Gliwicach.

5/  Struktura węzłów i połączeń Korytarza BA powinna być uzupełniona docelowo  o drogi wodne śródlądowe i porty śródlądowe, należące do  Międzynarodowych Dróg Wodnych: E30, E40 i E70. W tym celu uznajemy za konieczne ratyfikowanie przez Rząd RP Porozumienia  dotyczącego głównych śródlądowych   szlaków   wodnych   o   znaczeniu   międzynarodowym (Konwencji AGN).

6/ Porty lotnicze, należące do sieci bazowej, muszą mieć adekwatną dostępność komunikacyjną (drogową i kolejową) ze swoim zapleczem, głównie centrami miast.

3. Forum dla Korytarza BA popiera inicjatywę Sygnatariuszy Porozumienia Samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk, na rzecz organizacji dorocznego forum organizacji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – służącego monitoringowi rozwoju Korytarza BA.

II Forum Korytarza BA odbędzie się w 2015 r. – w rozszerzonej formule uczestnictwa i zakresu tematycznego.

Forum rekomenduje rozwijanie sieci współpracy instytutów naukowo-badawczych, ośrodków akademickich, a także struktur wspierania gospodarki: specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych, agencji rozwoju regionalnego, klastrów biznesowych, centrów dystrybucyjnych – dla konsolidacji potencjałów rozwojowych w strefie korytarza – na terenie Polski – i poza Polską.

Galeria ( Urząd Miasta Łodzi ):

DSC07097

DSC07103

DSC07113

DSC07116

DSC07118

DSC07126

DSC07130

DSC07131

DSC07142

DSC07147

DSC07152

DSC07197

Natomiast w dniu 8 września 2015 r. w Gdańsku, w ramach Międzynarodowych Targów Morskich  BALTEXPO 2015 odbyło się II „Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk”.  W Forum wzięło udział ok. 150 osób – przedstawicieli interesariuszy Korytarza Bałtyk-Adriatyk, w tym członkowie Komisji Transportu Związku Miast Polskich.

Forum jest wspólną inicjatywą 6 stowarzyszeń tworzących Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk (zwanego dalej Porozumieniem) zawartego w Gdyni 9 grudnia 2013 r. Porozumienie tworzą: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), Związek Miast i Gmin Morskich (ZMiGM), Związek Miast Nadwiślańskich (ZMN), Samorządowe Stowarzyszenie Autostrady A1 (SSA1), Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk (SPRKTB-A), Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty (KSRMWŚ-P).

Sygnatariusze Porozumienia dysponowali własnym stoiskiem w ramach targów BALTEXPO.

Otwierający konferencję prezes SRPKTBA (sprawującego prezydencję Porozumienia) – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski przypomniał, że pierwsza edycja Forum Korytarza  Bałtyk-Adriatyk odbyła się 22-23 września 2014 w Łodzi. Prezes dodał, że na stoisku Porozumienia Samorządowego dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk można spotkać się z przedstawicielami stowarzyszeń – Sygnatariuszy Porozumienia oraz zaopatrzyć się w publikacje, materiały takie jak: „I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Materiały z konferencji” oraz w „Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej i punktowej korytarza Bałtyk-Adriatyk”, plakat II Forum i inne.

Prezes R. Świlski przedstawił genezę SRPKTBA przypominając, że organizacja ta powstawała w sposób całkowicie oddolny z inicjatywy samych polskich regionów dostrzegających znaczenie zintegrowanej (multimodalnej) wiązki połączeń komunikacyjnych polskich portów morskich – z portami pn. Adriatyku.

Prezes ZMN dr Tomasz Sowiński w swoim wystąpieniu otwierającym zwrócił uwagę na wagę tego całkowicie niewykorzystanego w Polsce środka transportu, jakim są rzeki Odra i Wisła. Sekretarz Generalny SMAB Ryszard Toczek zastępujący prezesa SMAB Wojciecha Szczurka)  przedstawił informację o zatwierdzeniu przez Rząd RP „Planu prac koordynatora europejskiego Korytarza Bałtyk-Adriatyk” – co uzasadnia dostosowanie narodowych strategii i programów rozwoju infrastruktury transportowej – do unijnych priorytetów. Wskazał na konieczność powołania „grupy roboczej miasta” oraz poinformował o przyjęciu przez SMAB tzw. „Karty miast transeuropejskiej sieci transportowej „Karty Łódzkiej”.

Forum podzielone było na trzy sesje tematyczne.

Sesja I. Infrastruktura logistyczna Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce – ocena jej obecnego stanu oraz identyfikacja i priorytetyzacja potrzeb rozwoju w perspektywie do 2020 r.

Sesję moderował prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni.

Wystąpienie wprowadzające przedstawił dr Michał Graban z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który w sposób kompleksowy przedstawił dokładną specyfikację infrastruktury liniowej (autostrady i linie kolejowe) i punktowej (centra logistyczne i terminale intermodalne) korytarza wraz z terminami realizacji inwestycji. W trakcie dyskusji tego panelu zgłoszono koncepcję dotycząca konieczności szerszej i bardziej sprawnej koordynacji inwestycji korytarza oraz określenia priorytetów inwestycyjnych w układzie sieci infrastruktury kolejowej pozwalającej na skuteczne zintegrowanie jej z polskimi portami morskimi (priorytetyzacja), a także budowy systemów inteligentnej obsługi korytarza (telematyka).

Krzysztof Szymborski – przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia wyraził opinię, iż państwo nie spełnia skutecznie swojej roli, jeżeli chodzi o proces koordynacji inwestycji korytarza. Janusz Jarosiński –  prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przedstawił inwestycje, realizowane w portach i dodał, iż posiadają one potencjał, aby w większym stopniu obsługiwać ładunki tranzytowe. Wskazał również na potrzeby inwestycyjne z zakresu infrastruktury dostępu do portów (w tym: modernizacja linii kolejowej 201 i Drogi Czerwonej), które są niezbędne do tego, by można było efektywnie wykorzystać zmodernizowany i znacznie zwiększony potencjał rozwojowy portu Gdynia, jako portu bazowego sieci TEN-T.

Marek Tarczyński  – przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki podkreślił, iż część ładunków, obsługiwanych przez porty Morza Północnego – mogą przejąć porty polskie, pod warunkiem zapewnienia sprawnej realizacji priorytetowych inwestycji kolejowych. w korytarzu nr 5 w relacji z tymi portami.

Witold Ratajczak – dyrektor ds. rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wskazał na konieczność eliminacji wąskich gardeł w polskiej infrastrukturze, tymczasem – jak dodał – droga szybkiego ruchu S 3 została umieszczona tylko na liście rezerwowej. Gabriela Popowicz – zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP, polemizując z wcześniejszymi opiniami, wyraziła zdanie, iż w Polsce istnieje koordynacja pomiędzy inwestycjami infrastruktury transportowej, bowiem inwestycje muszą być spójne z raportem korytarza.

Leszek Lewiński – zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Gdyni przedstawił projekty kolejowe, które mają najwyższy status, po czym stwierdził, iż istnieje dylemat czy trasa 201 (z Gdyni przez Kościerzynę na Bydgoszcz) będzie mieć status trasy pasażerskiej (w kontekście włączenia jej do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej) czy towarowej.

Prof. Andrzej Grzelakowski na końcu panelu zwrócił uwagę, że istnieje jeszcze drugi jeden ważny korytarz, który przechodzi przez Polskę – Korytarz Morze Północne-Bałtyk. Oba korytarze w  wymiarze europejskim nawzajem się uzupełniają, aczkolwiek miedzy nimi w ramach krajowego systemu transportowego nie zawsze istnieją relacje komplementarne i o tym należy pamiętać generując potencjały transportowe i logistyczne dla obu z nich.

Sesja II. Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Polsce

Sesję moderował dr Tomasz Sowiński, który przedstawił też prezentację wprowadzającą. Jak stwierdził – o ile o kolejach mówi się mało (opinia dyr. Leszka Lewińskiego), o tyle o drogach wodnych śródlądowych nie mówi się wcale.

Dr T. Sowiński polemizując z dyr. Gabrieli Popowicz  wyraził opinię, iż w Polsce całkowicie brakuje koordynacji inwestycji dotyczących Wisły i Odry a zarządzanie gospodarką wodną i śródlądową prowadzone jest przez 6 resortów, z których każde realizuje swoje nieuzgodnione z innymi zamierzenia.

Jan Pyś dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wyraził opinię, iż żegluga śródlądowa posiada w Polsce ogromny potencjał, a 80 % polskiego przemysłu ulokowane jest nad rzekami.

Mariusz Gajda dyrektor Biura Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&I GAJDA w Gdańsku poinformował, że Niemcy konsekwentnie realizują swoje plany (sprzed 80-ciu lat) dotyczące żeglugi śródlądowej, a nam takiej konsekwencji całkowicie brakuje. Wyraził też opinię (z którą polemizował dr T. Sowiński), iż na Wiśle nie ma potrzeby budowy jednej kaskady lecz potrzeba kilkunastu małych stopni wodnych, tak by zapewnić żeglowność na poziomie minimum IV klasy żeglowności.

Zbigniew Antonowicz wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin-Świnoujście wyraził zadowolenie, iż Odrzańska Droga Wodna znalazła się w obrębie Korytarza Bałtyk-Adriatyk gdyż podlega ona konsultacji w sprawie Konwencji AGN.  Wyraził opinię, iż Czesi Czechy  posiadają dużą świadomość dotyczącą rangi dróg wodnych śródlądowych i chciałyby mieć alternatywę dla portu w Hamburgu.

Zbigniew Antonowicz wyraził sceptycyzm dotyczący możliwości zastosowania procedury partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do rewitalizacji drogi Odry, gdyż zbyt długie i odległe w czasie są terminy realizacyjne dla tego szlaku (stąd żaden inwestor się nie zdecyduje na inwestycje). Swoje wystąpienie zakończył apelem o postawienie przed Trybunałem Stanu osoby odpowiedzialnej za zaniedbania dotyczące dróg wodnych śródlądowych w Polsce.

Sesja III Węzły miejskie – komponent korytarzy transportowych w Polsce. Zadania i potencjały miast w realizacji korytarza Bałtyk-Adriatyk w Polsce

Sesje moderował Ryszard Toczek. Przedstawił prezentację wprowadzającą, informująca m. in. o słabości sieci TEN-T w Polsce w ogóle a Korytarza Bałtyk-Adriatyk – w szczególności. O słabości sieci świadczą m. in. wskaźniki dot. liczby węzłów transportowych TEN-T – w istocie miast – przypadających na poszczególne kraje, ich powierzchnię i liczbę mieszkańców. Liczba węzłów (miast) w sieci TEN-T przypadających na Polskę sytuuje ją na 18 miejscu wśród 27 krajów UE. Liczba węzłów przypadających na  powierzchnię i liczbę mieszkańców poszczególnych krajów UE – sytuuje Polskę na najniższej pozycji. Słabością Korytarza B-A jest przede wszystkim brak dróg wodnych śródlądowych. Ten korytarz jest jak krzesło o trzech nogach.  Siłą Korytarza B-A jest możliwy efekt synergii z Korytarzem Bałtyk-Morze Północne. Zadał też pytanie o polskiego koordynatora korytarza Bałtyk-Adriatyk. Ryszard Toczek przedstawił „Kartę miast transeuropejskiej sieci transportowej – „Karta Łódzka”, przyjętej przez SMAB

Paweł Wijas z Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi przedstawił ważne inwestycje, które realizowane są w jego mieście, służące synergii obu korytarzy na terenie Polski oraz rozwojowi kolejowych połączeń Europy z Azją.

Piotr Niedźwiecki – prezes KSRMWŚ-P – prezydent miasta Zduńska Wola przedstawił rentę położenia swojego miasta na skrzyżowaniu szlaków Północ-Południe oraz Rail Baltica,  a także trasy S-8. Zwrócił uwagę na szansę rewitalizacji dworców kolejowych, leżących na trasie Magistrali Węglowej – ważnych dla rewitalizacji całych miast – oraz lokalnych i regionalnych połączeń.

Patryk Demski – prezes SSA1 – burmistrz Pelplina przedstawił uwarunkowania (społeczne i ekologiczne) budowy autostrady A1 z punktu widzenia małych miast – liczących na większa liczbę węzłów autostradowych i na rozwiązanie problemu korzystania przez tranzytowy transport drogowy z innych dróg jak autostrady (kwestia opłat za korzystanie z autostrad).

Grzegorz Walczukiewicz dyrektora biura ZMiGM przedstawił znaczenie korytarza Bałtyk-Adriatyk z perspektywy miast nadmorskich polskiego wybrzeża.

Dr Tomasz Sowiński przedstawił charakterystykę miast a zwłaszcza aglomeracji nadrzecznych, jako naturalnego miejsca lokowania centrów multimodalnych. Zwrócił tez uwagę, ze ustalenie spójnej i skutecznie działającej sieci centrów multimodalnych, przeładunkowych, magazynowych, itd. Powinno mieć miejsce w strategii państwa, tak by inwestycje były przemyślane i współpracujące ze sobą, tworząc spójną sieć połączeń, a nie chaotycznie rozrzuconych niekompatybilnych działań.

W związku z nieobecnością na Sesji przedstawiciela Komisji Transportu Związku Miast Polskich, Ryszard Toczek poinformował, że Komisja ta, na posiedzeniu w dniu 7 bm. przyjęła stanowisko popierające „Kartę miast transeuropejskiej sieci transportowej”.

Zgodnie z Rezolucjami, stanowiącymi załącznik do „Karty”, członkowie SMAB tworzą grupę inicjatywną „grupy roboczej „węzły miejskie”.

W trakcie pytań do prelegentów z sali dominował wątek większej koordynacji Korytarza Bałtyk-Adriatyk w Polsce, zarówno przez instytucje centralne, jak i samorządowe. Niektórzy dyskutanci uważali, że to SPR KTBA powinno odgrywać wiodącą rolę w powyższym zakresie (dyrektora Krzysztof Żarna z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i dyrektor Grzegorz Walczukiewicz z ZMiGM).

Ryszard Świlski – prezes SPRKTB-A – podsumował II Forum, dziękując jego uczestnikom.

Nastąpiło przekazanie prezydencji Porozumienia dr. Tomaszowi Sowińskiemu – prezesowi ZMN.

IMG_0282 IMG_0227 IMG_0194 IMG_0183 IMG_0173 IMG_0166 IMG_0163 IMG_0148 IMG_0150 IMG_0152 IMG_0108 IMG_0090