Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

15 gru 2020

Relacja z VII Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Relacja z VII Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

W dniach 19 i 20 listopada odbyło się w trybie on-line VII Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób – przedstawicieli regionów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA), a także firm, organizacji naukowych i instytucji otoczenia biznesu reprezentujących branże logistyczną i transportową. W obu dniach konferencji uczestniczyła Pani Anne Jensen – unijna koordynator Korytarza Bałtyk-Adriatyk, co było niewątpliwie dużym zaszczytem dla Forum. Uczestnikami drugiego dnia konferencji byli z kolei szwedzcy partnerzy SPR KTBA z Regionu Blekinge, a w tym Burmistrz Karlskrony i prezes stowarzyszenia Baltic Link Association – Sandra Bizzozero.

Stowarzyszenie, któremu mam zaszczyt przewodzić, – powiedział w ramach otwarcia Forum prezes SPR KTBA Leszek Bonnaod wielu lat walczy o wzmocnienie rangi połączeń północ – południe w naszej części kontynentu, połączeń które powiążą polskie porty morskie z krajami ulokowanymi za naszą południową granicą. Od 2013 roku jesteśmy partnerem Komisji Europejskiej w pracach prowadzonych przy unijnym koordynatorze Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. W ramach powyższych prac podejmujemy inicjatywy na rzecz umieszczania ważnych dla Polski inwestycji na unijnej liście projektów wspieranych z funduszy TEN-T. […] Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Pani koordynator Anne Jensen za efektywną i owocną współpracę z naszym stowarzyszeniem oraz z wszystkimi partnerami z Polski”.

W ramach pierwszego dnia konferencji polskie regiony zgrupowanie w SPR KTBA zaprezentowały uwarunkowania transportowe własnych województw i węzłów miejskich obejmujące problemy inwestycji infrastrukturalnych, przewozu towarów i transportu publicznego wpisujące się w unijne wytyczne: Interoperability, Interconnectivity, Innovation. Ważną rolę w prezentacjach odegrały także rozwiązania innowacyjne i energooszczędne wdrażane w systemach transportowych polskich regionów.

Drugi dzień konferencji dedykowany był z kolei uwarunkowaniom współpracy gospodarczej polskich regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk ze Skandynawią. Przedstawiciele konsorcjum firm Actia Forum i T-Plan Consulting zaprezentowali wyniki „Studium kierunków współpracy gospodarczej polskich regionów korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk ze Skandynawią w perspektywie 2030 roku”, które wykonane zostało w bieżącym roku dla SPR KTBA.

Jak zauważył ekspert Actii Forum Walerian Majewski: „Polska jest ważnym partnerem handlowym krajów skandynawskich, jednak zauważalna jest swego rodzaju przepaść pomiędzy Polską, a wiodącymi partnerami handlowymi krajów skandynawskich. Polski import z krajów skandynawskich stanowi bowiem jedynie 4-7 proc. ogółu masy towarów wywożonych ze Skandynawii do innych krajów Unii Europejskiej. Regiony korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk odpowiadają za blisko 70 proc. wymiany handlowej Polski z krajami skandynawskimi. Zauważalna jest dominacja województwa pomorskiego, które odpowiada za około 25 proc. łącznej wymiany handlowej. Jest to konsekwencja nie tylko dobrych połączeń morskich, ale też wynika ze znaczenia tego regionu jako istotnego ośrodka przemysłowego”.

Z kolei Stanisław Szultka, ekspert gospodarczy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, podkreślił, iż w ostatnich latach rośnie zainteresowanie polskich firm Skandynawią, co objawia się również większym zainteresowaniem nauką języków krajów skandynawskich. Jak wyjaśnił ekspert: „Polscy przedsiębiorcy zrozumieli, że jeżeli chcą długofalowo współpracować z przedsiębiorcami z innego kraju, to poznanie języka i kultury swojego kontrahenta ma znaczenie. Tym bardziej, że Skandynawowie przywiązują więcej uwagi do długoterminowych relacji biznesowych, w przeciwieństwie do Polski, gdzie firmy nastawione są często na jednorazowy kontakt transakcyjny, nie próbując nawiązywać dłuższej relacji. W kontaktach z innymi krajami nie pomaga nam również częsta zmiana prawa, jego niestabilność. Warunkiem partnerskich relacji jest bowiem nie tylko zaufanie do kontrahenta, ale również stabilność przepisów prawnych. Problemem są także bariery mentalne i różnice kulturowe pomiędzy Polską a Skandynawią”.

Eksperci zwracali także uwagę na niedomagania infrastrukturalne. Wyzwaniem jest przede wszystkim rozwój portów oraz terminali bazowych, jak i kluczowych elementów infrastruktury, w tym dostępność i zgodność z wymogami połączeń „ostatniej mili”, poprawa infrastruktury na terenie węzłów logistycznych, digitalizacja transportu, w tym ułatwienie dostępu do terminali lub przepływu informacji w łańcuchu logistycznym. Do największych przeszkód wpływających na ograniczenia w transporcie możemy zaliczyć: nierównomierne rozmieszczenie i niedostateczną liczbę terminali intermodalnych,  a także ich brak, szczególnie w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim; ograniczoną zdolność przeładunkową i nieprzystosowanie infrastruktury kolejowej do przewozu towarów intermodalnych. Bariery wciąż także są widoczne w portach morskich (problemy „ostatniej mili” czy niedostatecznego zaplecza portowego do obsługi ro-ro).

Główną intencją drugiego dnia konferencji była prezentacja uwarunkowań dla współpracy polsko-skandynawskiej. Ta z kolei jest jednym z warunków dla realizacji koncepcji wydłużenie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na Skandynawię. Polskie województwa zgrupowane w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, jak też szwedzkie podmioty publiczne i komercyjne skupione w Baltic Link Association już od dawna silnie zaangażowane są w promocję tej idei. Pytaniem otwartym pozostaje: czy znajdą popleczników w swoich rządach i agendach Unii Europejskiej?

Przysłuchująca się obradom unijna koordynator BAC Anne Jensen obiecała, że przyjrzy się z bliska powyższej koncepcji. „Choć na chwilę obecną – jak podkreślała – nie ma możliwości formalnych aby wydłużyć korytarz na Skandynawię, możliwa jest jednak silna koordynacja systemu zarządzania korytarzem z polityką rozwoju autostrad morskich, które łączą polskie porty ze Skandynawią”.

W podobnym duchu wypowiadała się Sandra Bizzozero, burmistrz Karlskrony i prezydent Stowarzyszenia Baltic Link. „Przedłużenie Korytarza Bałtyk – Adriatyk o Szwecję to także z naszego punktu widzenia bardzo potrzebna inicjatywa. – argumentowała burmistrz Karlskrony – Zależy nam na skomunikowaniu brakującego ogniwa, jakim jest połączenie Gdyni z Goeteborgiem, wykorzystując  port w Karlskronie będący już dzisiaj bramą transportową do Skandynawii. Baltic Link jest systemem, który dzisiaj łączy w sobie infrastrukturę logistyczną z terminalami intermodalnymi, a co istotne, wciąż mamy wolną przepustowość sieci kolejowej, co jest zaletą, bo nie obciąży sieci drogowej. Otwarcie Korytarza w oparciu o port w Karlskronie ułatwi dostęp szwedzkiego rynku do krajów Europy środkowej i wschodniej, pozwoli na wzrost wymiany handlowej, także z takimi krajami jak Bułgaria czy Turcja, a co istotne pozwoli przekierować transport, który dzisiaj odbywa się innymi korytarzami”.

 

Opr. Michał Graban i Sławomir Lewandowski