Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

27 lut 2018

Walne Zebranie Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Szczecinie

W dniu 23 lutego 2018 roku w siedzibie Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia przy ul. Tadeusza Wendy 14 w Szczecinie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Spotkanie było kluczowe, z uwagi na wybór nowego członka Zarządu Stowarzyszenia. Jednogłośnie wybrano Pana Tomasza Sobieraja Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który wzmocni głos reprezentujący partnerów SPRKTBA. Obecnie Zarząd Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w reprezentują: Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Było to także spotkanie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w roku 2017. Jednakże poza formalnymi punktami, Zarząd stara się zawsze inicjować dyskusję na temat najważniejszych bieżących tematów i zagadnień. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwa projekty międzynarodowe, w które obecnie zaangażowani są partnerzy stowarzyszenia.

Przykładem takiego projektu jest TalkNET zaprezentowany przez Panią Martę Ciesielską Głównego Specjalista Wydziału Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Prezentacja zawiarała najważniejsze informacje dotyczące międzynarodowego projektu pod nazwą TalkNET. Projekt jest w ramach programu Interreg Europa centralna z budżetem 2 536 523 euro. Głównym celem projektu jest poprawa koordynacji działań zainteresowanych podmiotów z branży transportu towarowego (porty, terminale lądowe, przewoźnicy i twórcy polityki) na rzecz wydajnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie transportu multimodalnego w Europie Środkowej. Do jednego z dwóch głównych obszarów badawczych należy optymalizacja multimodalnych węzłów transportowych poprzez analizę połączeń ostatniej mili, wydajności terminali multimodalnych oraz poprawie dotychczasowych lub uruchomienie nowych usług multimodalnych. Drugim obszarem są eko innowacje czyli pilotażowe wdrożenia rozwiązań w zakresie paliw alternatywnych oraz wydajności energetycznej. Partnerstwo w projekcie składa się z 16 podmiotów i instytucji, którego podstawą są główni gracze w branży transportu towarowego z 7 krajów WE, wnoszący cenne umiejętności i wiedzę: porty morskie i rzeczne, terminale lądowe, operatorzy kolejowi, podmioty świadczące usługi logistyczne oraz władze regionalne i agencje rozwoju. Projekt TalkNET został zapoczątkowany w czerwcu ubiegłego roku i ma trwać do maja 2020.

Spotkanie wzbogacono o prezentację Projektu SubNodes – Powiązanie obszarów peryferyjnych z siecią bazową TEN-T za pośrednictwem drugorzędnych węzłów transportowych. Przedstawiona została przez Pana Piotra Kupczyka Ekspert Departamentu Transportu, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako jeden z 9  partnerów międzynarodowego projektu  pod nazwą „SUBNODES – powiązanie terenów peryferyjnych w regionach z siecią bazową TEN-T poprzez drugorzędne węzły komunikacyjne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Głównym celem projektu SUBNODES jest znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) mieszkańców  obszarów położonych na  peryferiach regionów. W ramach projektu przewiduje się wdrożenie innowacyjnych i pilotażowych instrumentów ułatwiających dostęp  do sieci bazowej TEN-T oraz działania mające na celu zachęcenie  do korzystania z  transportu publicznego przy dojazdach do miejsc pracy, nauki czy rozrywki. Są to m.in. : wdrażanie innowacyjnych systemów informacji pasażerskiej, harmonizacja rozkładów jazdy w węzłach przesiadkowych, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz przygotowanie dla władz samorządowych rekomendacji zmian w planach transportowych. Oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w projekcie SUBNODES biorą udział następujący partnerzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa Wolnego Kraju Związkowego Turyngii (Partner Wiodący), Wyższa Szkoła Techniczna w Erfurcie (Wolny Kraj Związkowy Turyngia, Niemcy), Kreis  Sömmerda (Wolny Kraj Związkowy Turyngia, Niemcy), Związek Transportowy KORDIS  (Kraj Południowomorawski, Czechy), Bratysławski Związek Transportowy (Region Bratysławski, Słowacja), Instytut Ruchu Drogowego i Transportu w Lublanie (Słowenia), Centrum Naukowo-Badawcze Bistra (Ptuj, Słowenia), a także włoski Region Lombardia. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 r. i będzie realizowany przez 36 miesięcy. Jego całkowity budżet wynosi 1, 85 mln euro.

Celem przedstawienia dwóch przykładowych projektów była sugestia aby stowarzyszenie podjęło inicjatywę zebrania pośród partnerów  informacji dotyczących projektów odnoszących się w swoich badaniach do rozwiązań infrastrukturalnych i systemowych, które służą realizacji i pełnego wykorzystania potencjału elementów polskiej części Korytarza Bałtyk Adriatyk. Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż często występuje sytuacja kiedy równolegle badane lub analizowane są te same zagadnienia poprzez kilka projektów. Dotychczas nie było podejmowanych prób zbudowania platformy wymiany informacji o realizowanych zadaniach i wynikach różnego rodzaju międzynarodowych projektów.

Posiedzenie wyznaczyło także priorytety działania Stowarzyszenia na rok 2018. Po za uczestnictwem w konferencjach, zjazdach, targach oraz innych przedsięwzięciach, Stowarzyszenie będzie kontynuowało prace w ramach spotkań roboczych przy unijnym Koordynatorze Korytarza Bałtyk Adriatyk, a także we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez administrację regionalną i centralną.

spotkanie_ba_21

foto: materiał Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

spotkanie_ba_41

foto: materiał Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego