Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

26 lut 2014
IMG_8807

Wizyta studyjna Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020

W dniach 18 – 19 lutego 2014 w Brukseli odbywał się cykl spotkań pt. „Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym.”

Głównym celem spotkań było omówienie rysującego się kształtu sieci TEN-T w Europie po roku 2014, wizji przyszłej koordynacji ponadregionalnych działań w strefie Korytarza Transportowego Bałtyk
-Adriatyk oraz finansowania infrastruktury transportowej w Europie dzięki dostępnym programom
i instrumentom wsparcia.

Pierwszy dzień wizyty był poświęcony omówieniu obecnego kształtu sieci TEN-T w Europie, działań na rzecz wspierania multimodalności w przewozach trans granicznych oraz przedstawienia kluczowych projektów i działań podejmowanych przez poszczególne regiony europejskie leżące wzdłuż korytarza Bałtyk – Adriatyk.

Konferencję otworzył Pan Ryszard Świlski Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Otwierając sesję pierwszą zwrócił uwagę na potrzebę budowania partnerstwa miedzy beneficjentami korytarza Bałtyk – Adriatyk by lepiej wykorzystać szanse związane z finansowaniem kluczowych inwestycji , a także by przełamywać bariery legislacyjne.

Na spotkaniu obecny był także Pan Jan Kozłowski Poseł do Parlamentu Europejskiego.  Przedstawił znaczenia Korytarza Bałtyk – Adriatyk z perspektywy prac Parlamentu Europejskiego jako jeden z głównych korytarza wpływających na zrównoważony i wyrównujący szanse rozwój Europy Środkowo-Wschodniej.

Pan Paweł Stelmaszczyk z Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej przedstawił potencjalne konsekwencje dla krajów członkowskich i regionów płynące z uzgodnionego kształtu sieci TEN-T. Ponadto zaakcentował potrzebę bliskiej współpracy wszystkich beneficjentów korytarza z mającym być powołanym koordynatorem korytarza Bałtyk Adriatyk.

Kolejną prezentację przedstawiła Pani Hanna Jahns z Gabinetu Komisarza Johannesa Hahna. Pani Jahns przedstawiła plany realizacji europejskiej polityki transportowej oraz inwestycji w infrastrukturę transportową w Europie z perspektywy wdrażania polityki spójności.

W drugiej sesji konferencji wystąpiła jako pierwsza Pani Fleur Breuillin z Komisji Europejskiej DG Move. Celem prezentacji była propozycja wdrażania metody lepszej współpracy i planowania siatki centrów logistycznych na terenie Europy.

Pan Dariusz Stefański Prezes PCC Intermodal S.A. przybliżył perspektywy rozwoju przewozów intermodalnych w korytarzach transportowych. Zwrócił szczególną uwagę na kwestię kluczowych dla sprawnego funkcjonowania łańcucha transportowego punktów przeładunkowych, terminali intermodalnych.

Kolejna prezentacją w ramach sesji II była rola śródlądowych portów w sieci TEN-T przedstawiona przez Panią Kathrin Obst z  Europejskiej Federacji Portów Śródlądowych EFIP. Zwróciła szczególna uwagę na optymalizacje świadczonych usług przez porty śródlądowe oraz ich integrację w ramach korytarzy transportowych UE.

Pan Krzysztof Szulc przedstawiciel Agencji Rozwoju Mazowsza przybliżył uczestnikom spotkania ramy i cele projektu INWAPO oraz omówił koncepcję międzynarodowej współpracy regionów na rzecz rozwoju śródlądowych korytarzy transportowych i połączeń intermodalnych.

W trakcie spotkanie zostały również zaprezentowane priorytety działań Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, a zaproszeni przedstawiciele Austrii, Chorwacji i Włoch przedstawili działania wspierające rozwój korytarza Bałtyk-Adriatyk w swoich krajach i regionach.

Kolejny dzień wizyty poświęcony był przede wszystkim kwestiom finansowania projektów infrastrukturalnych ze środków krajowych i europejskich.

Pani Anna Krukowska ze stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, przedstawiła najważniejsze kwestie finansowania polskich odcinków sieci TEN-T z perspektywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Szczególnie omówiła nie zawsze jasne i czytelne zależności pomiędzy wykorzystaniem środków finansowych krajowych i europejskich.

Następnie Pan Kier Fitch przedstawiciel DG Move w swojej prezentacji przedstawił podejście do finansowania Transportu w Programie Horyzont 2020. Zwrócił uwagę, że bardzo ważne dla utrzymania konkurencyjnego transportu w Europie jest wykorzystywanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań.

Kolejną prezentację przedstawił Pan Witold Willak Przedstawiciel Komisji Europejskiej, który przybliżył zasady finansowania przez UE dużych projektów inwestycyjnych zawarte w nowych wytycznych na lata 2014-2020.

Ostatnią prezentację zreferował Pan Stephena Ouaki Szef wydziału Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za wdrażanie CEF w Polsce.  W swojej prezentacji szczegółowo omówił możliwości finansowe instrumentu ”Łącząc Europę”.

Podsumowującym punktem programu, było spotkanie w Parlamencie Europejskim, gdzie uczestnicy wizyty mieli okazję wymienić uwagi, m.in., z przedstawicielem Komisji ds. Transportu, Posłem Arturem Zasadą.

Pan Poseł Artur Zasada witając gości i uczestników spotkania zwrócił uwagę, jak ważną dla polskich delegatów w UE jest  lobbowanie i uzyskanie jak najlepszych warunków dla zgłoszonych projektów.

Pan Paweł Stelmaszczyk z Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej zaznaczył, iż pomimo przyznania tak dużych środków finansowych w ramach ”koperty polskiej” na zgłoszone projekty, nie jest to jednoznaczne z finansowaniem wszystkich projektów.  Każdy projekt będzie musiał przejść niezależną i drobiazgową ocenę, pomimo nawet mocnego wsparcia politycznego kraju.

Na zakończenie wizyty uczestnicy odwiedzili dworzec multimodalny Schuman, będący obecnie w trakcie przebudowy.

Cały cykl wydarzeń był organizowany w partnerstwie przez: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk i Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Przedstawicielstwo Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego, Biuro Regionalne Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwo Województwa Łódzkiego, Regionalne Biuro Województwa Śląskiego oraz Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli.

IMG_8807 IMG_8808 IMG_8816 IMG_8860 IMG_8904 IMG_8922 IMG_9037 IMG_9044 IMG_9047 IMG_9069